Garantie fabrikantHet product kan bestaan uit verschillende onderdelen met verschillende garantietermijnen.

Het mobiele toestel WIKO heeft een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum* en van 6 maanden voor de accessoires*. De garantietermijn gaat in op het moment van aankoop van het product door zijn eerste eindgebruiker. Binnen de geldende wettelijke beperkingen van elk land, brengt de herverkoop, de reparatie of de eventuele vervanging van het product geen verlenging van de garantietermijn met zich mee (de gerepareerde onderdelen of het geleverde vervangingsproduct hebben dus een garantie voor de resterende termijn van de oorspronkelijke garantie of gedurende 90 dagen vanaf de vervangings- of reparatiedatum). Alle vervangen onderdelen van het product en alle andere vervangen uitrusting worden eigendom van WIKO. Om het product te repareren of te vervangen, kan WIKO nieuwe of herstelde onderdelen of producten gebruiken, of gelijkaardig aan de nieuwe uitrusting.

In geval van gebreken aan uw toestel bij normale gebruiks- en onderhoudsomstandigheden, wordt u verzocht naar uw verkoper of een erkend WIKO-centrum te gaan, of contact op te nemen met de WIKO support-afdeling via onze site (www.wikomobile.com).
Zorg dat u de gegevens in uw product bewaart want deze zouden verloren kunnen gaan tijdens de reparatie of in geval van een vervanging. WIKO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van inhoud tengevolge van de reparatie of vervanging van uw toestel.


Garantievoorwaarden en uitsluitingen
Bij de verzending van uw product is het belangrijk dat u:

- De door WIKO gegeven richtlijnen voor de verzending van uw product respecteert.
- Het oorspronkelijke aankoopbewijs levert met duidelijke vermelding van de naam en het adres van de verkoper, de datum en de plaats van aankoop, het type product en het serie- en IMEI-nummer.


Deze garantie dekt enkel materiaalfouten (van onderdelen), ontwerp- of fabricatiefouten.
Valt niet onder de garantie:

1. Normale slijtage (inclusief met name slijtage van objectieven van fototoestellen, batterijen en schermen) die periodieke reparaties en vervangingen nodig maakt.

2. Gebreken tengevolge van een verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van het product (verkeerde handeling, val, schok, etc.).

3. Gebreken en schade tengevolge van onjuist gebruik van de telefoon, met name een gebruik in strijd met de door WIKO geleverde gebruiks- en onderhoudsinstructies (die u vindt in de gebruiksaanwijzing van uw telefoon).

4. Aanpassingen of reparaties uitgevoerd door niet-erkende personen.

5. Kortsluiting van de batterij, beschadigde cel, sporen van geforceerde opening.

6. Gebreken tengevolge van het feit dat het product werd gebruikt met of aangesloten op niet door WIKO goedgekeurde uitrusting of software. Bepaalde gebreken kunnen worden veroorzaakt door virussen door ongeoorloofde toegang door uzelf of door derden tot diensten, informaticasystemen, andere accounts of netwerken. Deze ongeoorloofde toegang kan gebeuren door hacking, kraken van het wachtwoord of op verschillende andere wijzen.

7. Gebruik van het product op een wijze waarvoor het niet ontworpen is.

8. Gebruik of aansluiting van een niet-conforme of beschadigde accessoire.

9. Blootstelling van het product aan vocht, extreme temperatuurschommelingen, corrosie, oxidatie, contact of nabijheid van voedingsmiddelen, vloeistoffen, chemische producten en in het algemeen elke stof die het product zou kunnen aantasten.

10. Mobiel toestel dat kapot is of een beschadigde behuizing heeft, duidelijk spoor van schok.

11. Ongevallen of natuurrampen of elke andere oorzaak die buiten de controle van WIKO valt, zoals (niet-limitatieve lijst): water, bliksem, brand, elektrische overbelasting, etc.

12. Update van de software tengevolge van veranderingen van de netwerkparameters.

13. Beschadiging van de batterij te wijten aan een te lang laden van de batterij en/of het niet respecteren van de aanbevelingen en richtlijnen voor het gebruik zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing van het product.

14. Defect van het product tengevolge van een slechte installatie of verkeerd gebruik van het product (gebruik niet conform aan het gebruik waarvoor het product dient gebruikt te worden of aan de geldende technische- of veiligheidsnormen in het land waar het product wordt gebruikt, etc.).

15. Onderhoud niet-conform de instructies van WIKO of een verzuim inzake het onderhoud van het product.

16. Opening, wijziging of reparatie door een persoon die niet behoort tot een door WIKO erkend centrum met niet door WIKO goedgekeurde onderdelen.

17. Wijziging, verandering, beschadiging, onleesbaarheid van het IMEI-nummer, serie- of EAN-nummer van het product.


Andere elementen niet gedekt door de garantie:
- Alle niet-oorspronkelijke uitrusting.
- Transportkosten en risico verbonden met het wegbrengen en ophalen van het product door de eindklant.
- In geval van overmacht, schadeveroorzakende gebeurtenis (brand, overstroming, etc.), bliksem, etc.


Een derde, onafhankelijke exploitant levert de SIM-kaart en het netwerk of systeem (cellulair of ander) waarop uw product werkt. WIKO wijst in het kader van deze garantie alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de werking, beschikbaarheid, dekking, diensten of capaciteit van het netwerk of systeem (cellulair of ander). De aansprakelijkheid van WIKO en zijn erkende dienst na verkoop beperkt zich uitsluitend tot de kosten van de reparatie en/of vervanging van het exemplaar tijdens de garantietermijn.

Voor alle vragen of verzoeken betreffende uw WIKO telefoon, of in geval van storingen aan uw mobiele telefoon en/of accessoires kunt u terecht op de site www.wikomobile.com of bij uw verkoper.

*Factuur verplicht te bewaren.