Wettelijke vermeldingen

1. Voorstelling van de site Krachtens artikel 6 van de Franse wet n° 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de online-economie, wordt voor de gebruikers van de site https://www.wikomobile.com/ de identiteit vermeld van de verschillende actoren in het kader van zijn realisatie en opvolging: Eigenaar: WIKO SAS – 1 rue Capitaine Dessemond 13007 Marseille / FRANKRIJK Verantwoordelijke publicatie: WIKO SAS Provider: OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk. 2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en aangeboden diensten Het gebruik van de site van WIKO SAS - www.wikomobile.com impliceert de volledige aanvaarding van de hierna beschreven gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de site https://www.wikomobile.com/ worden dus verzocht deze regelmatig de raadplegen. Deze site is gewoonlijk te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. WIKO SAS kan echter een onderbreking houden voor technisch onderhoud, zij zal de data en de tijdstippen van deze onderbreking in dat geval vooraf trachten te melden aan de gebruikers. https://www.wikomobile.com/ wordt regelmatig geüpdate door [verantwoordelijke publicatie]. Op dezelfde wijze kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden aangepast: zij gelden niettemin voor de gebruiker, deze wordt daarom verzocht deze vermeldingen zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen. 3. Beschrijving van de aangeboden diensten De site https://www.wikomobile.com/ heeft tot doel informatie te verstrekken betreffende alle activiteiten van het bedrijf. WIKO SAS probeert zo precies mogelijke informatie te verschaffen op de site. WIKO kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onjuistheden en verzuim inzake updates, door WIKO zelf of derde partners die haar deze informatie verschaffen. Alle informatie vermeld op de site https://www.wikomobile.com/ wordt gegeven ter indicatie, zij kan veranderen. De informatie vermeld op de site https://www.wikomobile.com/ is bovendien niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen sinds hun online-plaatsing. 4. Contractuele beperkingen betreffende de technische gegevens De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade voortvloeiend uit het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe zich met de site in verbinding te stellen met behulp van recent materiaal, zonder virussen en met een geüpdate browser van de laatste generatie. 5. Intellectueel eigendom en inbreuken WIKO SAS is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle toegankelijke elementen op de site, met name de teksten, beelden, grafische elementen, logo, iconen, geluiden, software. Elke reproductie, voorstelling, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, met welk middel of op welke werkwijze ook, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van: WIKO SAS. Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of van een van zijn elementen wordt beschouwd als een inbreuk en en wordt vervolgd volgens de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van de Code de Propriété Intellectuelle. (Franse wet inzake Intellectueel Eigendom) 6. Aansprakelijkheidsbeperkingen WIKO SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade tengevolge van het gebruik van het materiaal door de gebruiker, bij de toegang tot de site WIKO SAS, en voortvloeiend uit het gebruik van materiaal dat niet voldoet aan de vereisten vermeld in punt 4, of door het zich voordoen van een bug of incompatibiliteit. WIKO SAS kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade (zoals het verlies van een markt of het verlies van een kans) volgend op het gebruik van de site https://www.wikomobile.com/ Interactieve ruimtes (mogelijkheid vragen te stellen in de contactruimte) staan ter beschikking van de gebruikers. WIKO SAS behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaandelijke kennisgeving, in deze ruimte geplaatste inhoud die in strijd zou zijn met de geldende wetgeving in Frankrijk, met name met de bepalingen betreffende de gegevensbescherming, te verwijderen. Desgevallend behoudt WIKO SAS zich tevens het recht voor de burgerlijke en/of strafrechterlijke aansprakelijkheid van de gebruiker in te roepen, met name in geval van berichten met een racistisch, beledigend, kwetsend of pornografisch karakter, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto…). 7. Beheer van de persoonsgegevens In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door de wet n° 78-87 van 6 januari 1978, de wet n° 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995. Bij gebruik van de site https://www.wikomobile.com/, kunnen worden verzameld: de URL van de links waarlangs de gebruiker toegang kreeg tot de site https://www.wikomobile.com/, de internetaanbieder van de gebruiker, het Internet Protocol adres (IP) van de gebruiker. In ieder geval gebruikt WIKO SAS persoonsgegevens betreffende de gebruiker enkel ten behoeve van bepaalde diensten aangeboden op de site https://www.wikomobile.com/. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij zelf de informatie ingeeft. De gebruiker van de site https://www.wikomobile.com/ wordt er dan op gewezen of hij al of niet verplicht is deze informatie te verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, beschikt elke gebruiker over het recht tot toegang, rectificatie en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van zijn identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het bewijs, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verstuurd. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.wikomobile.com/ wordt gepubliceerd, uitgewisseld, doorgestuurd, afgestaan of verkocht, op ongeacht welke drager aan derden, zonder medeweten van de gebruiker. Enkel de hypothese van de overname van WIKO SAS en zijn rechten zou een overdracht van vermelde informatie mogelijk maken aan de eventuele koper die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van opslag en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site https://www.wikomobile.com/ De site is niet geregistreerd bij de CNIL (Franse Commissie Informatica en Vrijheden die instaat voor de automatische verwerking van persoonsgegevens in het kader van een website) want hij verzamelt geen persoonlijke informatie. De databanken zijn beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 ter omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 met betrekking tot de juridische bescherming van databanken. 8. Links hypertexten en cookies De site https://www.wikomobile.com/ bevat een aantal hypertext-links naar andere sites, geplaatst met toestemming van WIKO SAS. WIKO SAS heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de op die manier bezochte sites te controleren, en verwerpt bijgevolg elke verantwoordelijkheid hiervoor. De navigatie op de site https://www.wikomobile.com/ kan de plaatsing van cookies met zich meebrengen op de computer van de gebruiker. Een cookie is een zeer klein bestandje, waarmee de identiteit van de gebruiker niet wordt vastgesteld, maar die informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens hebben de bedoeling om later het navigeren op de site gemakkelijker te maken en moeten ook diverse metingen inzake bezoekers mogelijk te maken. Weigeren om een cookie te installeren kan de onmogelijkheid met zich meebrengen om toegang te hebben tot bepaalde diensten. De gebruiker kan echter toch zijn computer op de volgende manier configureren om het installeren van cookies te weigeren. Onder Internet Explorer : Extra / Internet opties Klik op Privacy en kies alle cookies uitschakelen. Valideer door OK te klikken. Onder Mozilla/Firefox: extra /opties Klik op Geavanceerd en Privacy en schakel alle cookies uit. Valideer door OK te klikken. 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.wikomobile.com/is onderworpen aan het Frans recht. Elk geschil valt onder de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Marseille. 10. De belangrijkste wetten dienaangaande Wet n° 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door de wet n° 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatica, bestanden en vrijheden. Wet n° 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de online-economie. 11. Lexicon Gebruiker: De internetgebruiker die verbinding maakt en bovenvermelde site gebruikt. Persoonlijke informatie: « informatie die de identificatie mogelijk maakt, onder welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de natuurlijke personen waarop zij betrekking heeft » (artikel 4 van de wet n° 78-17 van 6 januari 1978).